หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
 
  
 
 
 

 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  
 

               ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 มีกำหนด 15 วัน  นั้น
              
               เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความนัยข้อ 16 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ  รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ท้ายนี้

               จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
                                       สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564
                                  วันจันทร์ที่  16  สิงหาคม  2564  เวลา 09.30 น.
                              ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
    
                                       *****************************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                         - ถ้ามี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
                         - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2564

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
                         - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
                         4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม วาระที่สอง (แปรญัตติ)
                         4.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม วาระที่สาม (ลงมติ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
                         5.1 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 10
                         5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                         5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอถอนสภาพที่ดินและขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
                         5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการการรับมอบพัสดุครุภัณฑ์ของโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หาน้ำยาก ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
                         - ถ้ามี

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 10.14 น. โดย คุณสุกัลยา สายอุดต๊ะ

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘
 
จำนวนผู้เข้าชม 5,678,696 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10