หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
  
 
 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำ [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้า [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศอำเภอเมืองลำปาง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำ [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
นัดประชุมสภา อบต.บ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เรื่อง แสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดื [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป [ 15 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรม [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เรื่อง แสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดื [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศ อบต.บ้านเอื้อม เรื่อง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดให้บ [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
รายงานวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจำปี [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
 
อบต.บ้านเอื้อม นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอยศูน [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
 
 
 
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านทุ่งกล้วย
 
 

 
 
 
 
แนวทางปฏิบัติในการเ [ 7 ส.ค. 2562 ]   
แก้ไขในส่วนขององค์ป [ 19 ก.ค. 2562 ]   
คำสั่งแต่งตั้งคณะท [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
แบบตรวจการเปิดเผยข้ [ 20 มิ.ย. 2562 ]   
ลำปางเย็นสบายเขียวส [ 6 มิ.ย. 2562 ]   
ประกาศการรับสมัครบุ [ 30 พ.ค. 2562 ]   
พระราชพิธีบรมราชาภิ [ 29 เม.ย. 2562 ]   
การเปิดรับการเสนอชื [ 26 เม.ย. 2562 ]   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย [ 11 เม.ย. 2562 ]   
ประชุมคณะกรรมการโคร [ 3 เม.ย. 2562 ]   
กรมธนารักษ์จัดทำเหร [ 26 มี.ค. 2562 ]   
แจ้งมาตรการควบคุมกา [ 20 มี.ค. 2562 ]   
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาต [ 14 มี.ค. 2562 ]   
ระเบียบการรับสมัคร  [ 7 มี.ค. 2562 ]   
การเป็นประธานอาเซีย [ 4 มี.ค. 2562 ]   
ประกาศขายทอดตลาดบ้า [ 4 ก.พ. 2562 ]   
การงดเว้นการเผาโดยเ [ 25 ม.ค. 2562 ]   
โครงการศึกษาผลกระทบ [ 25 ธ.ค. 2561 ]   
ผลการออกเลขรางสวัลส [ 24 ธ.ค. 2561 ]   
ประกาศแต่งตั้งคณะก [ 17 ธ.ค. 2561 ]   
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านเอื้อม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านกลุ่มอาชีพและOTOP
  ด้านการศึกษา
  ด้านการท่องเที่ยว
  ด้านการบริการประชาชน
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปาง (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 707  ตอบ 2  
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 667  ตอบ 0  
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 618  ตอบ 2  
 
 
อบต.บ้านเอื้อม นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอยศูน [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.นาแก้ว ข้อมูลสาระสำคัญ วัสดุอื่น เพื่อใช้บำรุงสถานีสูบน้ำ หมู่ 8 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอื่น บำรุงสถานีสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ 8 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านเอื้อม ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้า [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ทต.นาแก้ว ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้างเหมาทำกระเป๋า โครงการสูงวัย สูงค่า ด้วยสุขภาพจิตที่ดี [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัดสุสำนักงาน (กองคลัง 5 รายการ) [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.นาแก้ว ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.นาแก้ว ประกาศสาระสำคัญ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยชุดโปรแกรมแผนที [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านเอื้อม ประกาศอำเภอเมืองลำปาง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านเอื้อม ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำ [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะ ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง บม-5126 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.นาแก้ว ข้อมูลสาระสำคัญ ซ่อมแซมรถยนต์ บม-5126 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้ว [ 13 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 60 ใบ [ 13 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555

กลุ่มแปรรูปน้ำพริก,ข้าวแคบสูตรสมุนไพร
   
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
หมู่ที่ ๙ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐ - ๕๔๘๒ - ๓๖๕๘
จำนวนผู้เข้าชม 2,893,642 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม