หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส มีสิทธิต้องใช้ รับบัตร 2 ใบ พร้อมหลักฐานแสดงตน เข้าคูหาลงคะแนน 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออย
  
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำป [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านเอื้อมร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
ประกาศฯ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งวิศวกร ร [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 65 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 24 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่ [ 28 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 48 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 [ 27 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
ฝ่ายนิติบัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม [ 25 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 41 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหาร [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศฯ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
 
อบต.ดอนไฟ มอบบ้านผู้สูงอายุตำบลดอนไฟ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
ทต.แม่ปุ แจกถุงยังชีพผู้ติดเชื้อโควิด-19 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว1394  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว1393 [เอกสาร]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) กศ. มท 0816.3/ว1390  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร) กศ. มท 0816.5/ว1391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
 
 
 
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านทุ่งกล้วย
 
 ซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 17 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


ทำถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านแม่เฟือง หมู่​ 7 [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


ตรวจสภาพการทรุดตัวของถนนบริเวณปากทางเข้าบ้านเอื้อม หมู่ 1 [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 


ตรวจสภาพการยุบตัวของถนนการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านเอื้อม หมู่ 1 [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


ตรวจเยี่ยมและติดตามการสร้างบ้านผู้สูงอายุ กรณี ประสบปัญหาทางสังคม บ้านปง หมู่ 11 [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


โครงฝึกปฏิบัติคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยชุดต [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 0 


ทำถนนการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านทุ่งปงเรียน หมู่​ 10 [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


ทำถนนการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านทุ่งปงเรียน หมู่​ 10 [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 


ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านห้วยไร่ หมู่ 13 [ 30 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 1 


ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 0 


วางท่อระบายน้ำการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านห้วยไร่ หมู่​ 13 [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 1 


ซ่อมแซมฝายน้ำล้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่บ้านปง ห [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 1 


ซ่อมแซมลำเหมืองเพื่อการเกษตรร่วมกับแรงงานภาคประชาชน​ในเขตพื้นที่บ้านแม่เฟือง หมู [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 2 


รวจติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านห้วยไร่ หมู่ 13 [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 2 


แก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะดับทั้งหมู่บ้านในเขตพื้นที่บ้านสัก หมู่ 3 และบ้านฮ่อง หมู่ [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 1 


ทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำใช้ในภาคเกษตรร่วมกับแรงงานภาคประชาชน​ในเขตพื้นที่บ้านโป่งหลว [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 1 


ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ในเขตพื้นที่บ้านปง หมู่ 11 และบ้านทุ่งกล้วยใต้ [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 1 


ทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำใช้ในภาคเกษตรร่วมกับแรงงานภาคประชาชน​ในเขตพื้นที่บ้านแม่ต๋ำใ [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 1 


ตรวจเยี่ยมติดตามการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอ [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 1 
 
 
 
 
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปา  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 แบบสรุปผลการดำเนินก  [ 1 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศสำนักงานส่งเส  [ 14 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 8 มี.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 มี.ค. 2565 ]  
 แบบสรุปผลการดำเนินก  [ 4 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 4 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 4 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 1 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 18 ก.พ. 2565 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปา  [ 18 ก.พ. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 17 ก.พ. 2565 ]  
 ประกาศรับสมัครพนักง  [ 17 ก.พ. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 10 ก.พ. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 ก.พ. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 7 ก.พ. 2565 ]  
 
 
E-Service
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านเอื้อม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านกลุ่มอาชีพและOTOP
  ด้านการศึกษา
  ด้านการท่องเที่ยว
  ด้านการบริการประชาชน
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปาง (5 ต.ค. 2563)    อ่าน 1430  ตอบ 6  
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 984  ตอบ 0  
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 908  ตอบ 2  
ร้องทุกข์ เรื่องสุนัขจรจัด (3 มี.ค. 2565)    อ่าน 51  ตอบ 2  
ประปาบ้านทุ่งกล้วย ถนนในตำบลบ้านเอื้อม 2 เรื่อง (6 มี.ค. 2564)    อ่าน 1016  ตอบ 1  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 163  ตอบ 0  
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555

กลุ่มแปรรูปน้ำพริก,ข้าวแคบสูตรสมุนไพร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘
 
จำนวนผู้เข้าชม 6,310,856 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม