หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
  
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่ [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า [ 15 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 19 
แบบแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 26 
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 8 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 93 
เตือนประชาชน ระวังไข้เลือดออก ทุกฤดูกาล แนะประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โร [ 1 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 26 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256 [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 40 
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร และ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำ [ 9 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 45 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 9 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2 [ 1 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภา [ 23 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 86 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ [ 6 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 81 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 6 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 153 
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) ขององค์ [ 31 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิพทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานจ้า [ 30 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 111 
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภ [ 19 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 112 
 
ทม.ล้อมแรด ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเวียง [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 33 
ทม.ล้อมแรด เทศบาลเมืองล้อมแรดเข้าชี้แจงรายละเอียดประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 42 
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
 
 
 
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านทุ่งกล้วย
 
 กิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และขอ [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 49 


กิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และขอ [ 15 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 64 


การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้ [ 9 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 19 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อมร่วมทำบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุนโครงการปรับส [ 8 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 44 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อมร่วมกับปลัดอำเภอเมืองลำปางลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ป [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 60 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ [ 7 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 65 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้ [ 5 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 106 


โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราช [ 31 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 70 


โครงการอบรมเด็ก เยาวชน รู้ทันภัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 113 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้ [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 112 


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 18 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 143 


กิจกรรมส่งมอบที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง นายสม จะมัง เ [ 25 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 107 


โครงการ เฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเอื้อม [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 65 


พิธีมอบบ้านกาชาดซ่อม - สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ [ 28 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 81 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอาชีพให้กับประชาชนตำบลบ้านเอื้อม ประจำปี 2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 66 


โครงการปลูกป่า อนุรักษ์ป่าไม้ชุมชน ประจำปี 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 96 


โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 75 


การจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เขตเลืกต้ังที่ 15 แทน [ 23 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 78 


การส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์​การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือ [ 22 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 79 


โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภั [ 21 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 85 
 
 
 
 
  ประกาศจังหวัดลำปา  [ 13 ก.พ. 2567 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปา  [ 13 ก.พ. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 5 ม.ค. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 7 ธ.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 3 พ.ย. 2566 ]  
  ประชาสัมพันธ์งบทดล  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์รายละเ  [ 18 ต.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 4 ต.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปา  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 11 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 11 ส.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 ส.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 10 ก.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 12 มิ.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 14 มี.ค. 2566 ]  
 
 
E-Service
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด
แบบขอรถส่งน้ำเพื่อบรรเทา
ความเดือนร้อน
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านเอื้อม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านกลุ่มอาชีพและOTOP
  ด้านการศึกษา
  ด้านการท่องเที่ยว
  ด้านการบริการประชาชน
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปาง (1 ส.ค. 2566)    อ่าน 1931  ตอบ 9  
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 1285  ตอบ 0  
ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสุกรใกล้บ้าน (30 มิ.ย. 2566)    อ่าน 219  ตอบ 4  
สอบถาม ปปช. (1 มิ.ย. 2566)    อ่าน 108  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายไฟบ้านโป่งหลวง (20 ก.ย. 2565)    อ่าน 206  ตอบ 1  
ร้องทุกข์ เรื่องสุนัขจรจัด (3 มี.ค. 2565)    อ่าน 225  ตอบ 2  
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555

กลุ่มแปรรูปน้ำพริก,ข้าวแคบสูตรสมุนไพร
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘
 
จำนวนผู้เข้าชม 8,217,719 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม