หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
  
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประกอบการรับสมัครเลือกตั้ง [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิ [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำป [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วงบ้านฮ่ [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ 71-002 [ 23 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศเผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการเงินอุดหนุนเฉ [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
 
อบต.หัวเสือ รายงานการประชุมสภา อบต.หัวเสือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2 [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 95 
อบต.แม่กัวะ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2406  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรายงานผลการวิเคราะห์ของรายการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2409 [เอกสารแนบ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18075-18150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กศ. มท 0816.4/ว2397  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2388 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2384  [ 18 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18151-18212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว2383 [เอกสารแนบ]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18002-18774 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18213-18288 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
 
 
 
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านทุ่งกล้วย
 
 การรับสมัครรับเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 14 


ทำถนนการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านห้วยลึก หมู่ 4 [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 12 


ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านสบเฟือง หมู่ 2 [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 


ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 14 


ทำถนนการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านฮ่อง หมู่ 8 [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 


ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 12 


ติดตั้งป้ายศาลพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ในเขตพื้นที่บ้านเอื้อม หมู่ 1 [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 


ตัดกิ่งไม้ที่หักพาดสายไฟฟ้า ในเขตพื้นที่บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ 14 [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 


สำรวจข้อมูลและรับลงทะเบียนผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที [ 24 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 15 


ส่งมอบถุงยังชีพพร้อมเงินจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทา [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 14 


โครงการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนและการขนถ่ายขยะอันตรายไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 


โครงการสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ระดับพื้นที่ ประจำ [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 


ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 


ตรวจเยี่ยมบ้านและสำรวจข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม (ครอบ [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 12 


ทำถนนการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านแม่เฟือง หมู่ 7 [ 11 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 


สำรวจพื้นที่ ณ ฝายเก็บน้ำล้นแม่ต๋ำ หมู่ 1 เพื่อตรวจสอบการขุดลอกวัชพืช [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 


ทำถนนการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านทุ่งปงเรียน หมู่ 10 [ 5 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 5 


จัดเตรียมและทำความสะอาดสถานที่พักคอย สถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการ (Local /Commu [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 


ทำความสะอาดรางรินน้ำฝนอาคารโรงเรียนวัดบ้านสัก หมู่ 3 [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 5 


อบรมให้ความรู้และสาธิตการฉีดยาป้องกันโรคระบาดลัมปีสกินใน โค-กระบือ ให้กับเกษตรกร [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
 
 
 
 
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภ  [ 23 ก.ย. 2564 ]  
 บัญชีผู้ผ่านการเลือ  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่า  [ 25 ส.ค. 2564 ]  
 กำหนดวัน เวลา สถานท  [ 16 ส.ค. 2564 ]  
 การบำเพ็ญกุศลทอดผ้า  [ 29 ก.ค. 2564 ]  
 ประกาศรายชื่อผู้มีส  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
 แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี  [ 13 ก.ค. 2564 ]  
 การรับสมัครสอบบุคคล  [ 6 ก.ค. 2564 ]  
 ประกาศรับสมัครบุคคล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
 ประกาศผลการคัดเลือก  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
 จุดจำหน่ายสลากตามรา  [ 30 มิ.ย. 2564 ]  
 การรับฟังความคิดเห็  [ 26 มิ.ย. 2564 ]  
 ขอเชิญชวนสั่งจองวัต  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำร  [ 17 พ.ค. 2564 ]  
 วันคุ้มครองผู้บริโภ  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
 การตรวจสอบรายงานการ  [ 19 เม.ย. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมทำบุญสั่ง  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
 การเผยแพร่ประชาสัมพ  [ 23 มี.ค. 2564 ]  
 ร่วมอนุโมทนาบุญสมทบ  [ 18 มี.ค. 2564 ]  
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เ  [ 16 มี.ค. 2564 ]  
 
 
E-Service
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านเอื้อม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านกลุ่มอาชีพและOTOP
  ด้านการศึกษา
  ด้านการท่องเที่ยว
  ด้านการบริการประชาชน
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปาง (5 ต.ค. 2563)    อ่าน 1264  ตอบ 6  
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 893  ตอบ 0  
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 844  ตอบ 2  
ประปาบ้านทุ่งกล้วย ถนนในตำบลบ้านเอื้อม 2 เรื่อง (6 มี.ค. 2564)    อ่าน 923  ตอบ 1  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 82  ตอบ 0  
สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปาง (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 588  ตอบ 0  
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555

กลุ่มแปรรูปน้ำพริก,ข้าวแคบสูตรสมุนไพร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘
 
จำนวนผู้เข้าชม 5,751,980 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม