หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
  
 
 
 
[ 26 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
[ 26 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 3 
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพตำบลบ้านเอื้อม [ 6 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 68 
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 6 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 23 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภา [ 29 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 17 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช [ 11 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเฟือง ห [ 7 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
ประกาศฯ การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้า [ 3 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 30 
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให [ 3 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
ประกาศประกวดราคาโครงการวางท่อระบายน้ำฯ บ้านเอื้อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเ [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 35 
3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 35 
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ด [ 26 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และผู้ที่ต้องการเลิกเหล้ [ 26 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 41 
แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อ [ 24 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 31 
 
อบต.หัวเมือง รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-2-วันที่-26-กันยายน-2565 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 81 
ทต.แม่ทะ [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3856  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 กสว. มท 0820.2/ว3843 เอกสารแนบ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ กศ. มท 0816.3/ว3835  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3828 รายละเอียด และกำหนดการ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3850  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3839  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว8718  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ กสธ. มท 0819.2/ว3770  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3822  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806.2/ว3892  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3824 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3831 กำหนดการ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี กสธ. มท 0819.3/ว3789  [ 19 ก.ย. 2566 ]
 
 
 
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านทุ่งกล้วย
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อมร่วมกับปลัดอำเภอเมืองลำปางลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ป [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 6 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ [ 7 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 18 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้ [ 5 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 56 


โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราช [ 31 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 26 


โครงการอบรมเด็ก เยาวชน รู้ทันภัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 29 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้ [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 71 


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 18 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 80 


กิจกรรมส่งมอบที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง นายสม จะมัง เ [ 25 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 65 


โครงการ เฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเอื้อม [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 25 


พิธีมอบบ้านกาชาดซ่อม - สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ [ 28 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 32 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอาชีพให้กับประชาชนตำบลบ้านเอื้อม ประจำปี 2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 31 


โครงการปลูกป่า อนุรักษ์ป่าไม้ชุมชน ประจำปี 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 40 


โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 40 


การจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เขตเลืกต้ังที่ 15 แทน [ 23 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 38 


การส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์​การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือ [ 22 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 37 


โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภั [ 21 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 34 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเอื้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 39 


รดน้ำดำหัว​และ​ขอพร​ นาย​ธ​นา​รัฐ​ สาย​เทพ​ นายอำเภอ​เมืองลำปา [ 18 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 34 


สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่มีอายุ 97 ปีขึ้นไปในตำบลบ้านเอื [ 18 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 34 


ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ​หน้าที่ของจุดตรวจในการป้องกัน​และลด​อุบัติเหตุ​ทาง​ถนน​ช่วง [ 16 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 32 
 
 
 
 
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปา  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 11 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 11 ส.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 ส.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 10 ก.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 12 มิ.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 14 มี.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 27 ต.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 7 ต.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 ก.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 1 ก.ย. 2565 ]  
 
 
E-Service
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านเอื้อม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านกลุ่มอาชีพและOTOP
  ด้านการศึกษา
  ด้านการท่องเที่ยว
  ด้านการบริการประชาชน
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปาง (1 ส.ค. 2566)    อ่าน 1786  ตอบ 9  
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 1171  ตอบ 0  
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 1055  ตอบ 2  
ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสุกรใกล้บ้าน (30 มิ.ย. 2566)    อ่าน 137  ตอบ 4  
สอบถาม ปปช. (1 มิ.ย. 2566)    อ่าน 44  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายไฟบ้านโป่งหลวง (20 ก.ย. 2565)    อ่าน 117  ตอบ 1  
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555

กลุ่มแปรรูปน้ำพริก,ข้าวแคบสูตรสมุนไพร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘
 
จำนวนผู้เข้าชม 7,877,097 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม