หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
  
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่ [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 83 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 15 
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 26 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีประกวดรา [ 29 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 23 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่อิบ จุดที่ ๑ บ้า [ 8 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า [ 15 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 49 
แบบแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 62 
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 8 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 121 
เตือนประชาชน ระวังไข้เลือดออก ทุกฤดูกาล แนะประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โร [ 1 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 3036 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256 [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 78 
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร และ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำ [ 9 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 78 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 42 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2 [ 1 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 67 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภา [ 23 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 126 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ [ 6 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 125 
 
อบต.ดอนไฟ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 3 ต.ค. 2567 ]    อ่าน 36 
ทม.ล้อมแรด รางวัลการประกวดขบวนสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 39 
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
 
 
 
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านทุ่งกล้วย
 
 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข "โครงการส่งเสริมสุข [ 4 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 21 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ร่วมกับธนาคารขยะบ้านสัก จัดกิจกรรม "MOI Waste Ba [ 3 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 16 


18 มีนาคม " วันท้องถิ่นไทย" [ 18 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 15 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ประจำ [ 5 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 11 


ระงับเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณสุสานบ้านผึ้ง หมู่ 9 [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 11 


ระงับเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณสวนสัก บ้านทุ่งกล้วยใต้ หมู่ 12 [ 20 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 14 


กิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และขอ [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 79 


กิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และขอ [ 15 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 101 


การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้ [ 9 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 44 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อมร่วมทำบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุนโครงการปรับส [ 8 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 62 


จัดเตรียมสถานที่สำหรับตรวจหน่วยบริการประชาชนสถานีตำรวจภูธรบ้านเอื้อมเพื่อป้องกัน [ 28 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 16 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อมร่วมกับปลัดอำเภอเมืองลำปางลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ป [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 79 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ [ 7 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 86 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้ [ 5 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 125 


โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราช [ 31 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 91 


โครงการอบรมเด็ก เยาวชน รู้ทันภัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 165 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้ [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 127 


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 18 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 179 


กิจกรรมส่งมอบที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง นายสม จะมัง เ [ 25 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 120 


โครงการ เฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเอื้อม [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 85 
 
 
 
 
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 9 เม.ย. 2567 ]    
 ชื่อผู้ผ่านการตรวจส  [ 29 มี.ค. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 6 มี.ค. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 6 มี.ค. 2567 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปา  [ 13 ก.พ. 2567 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปา  [ 13 ก.พ. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 5 ม.ค. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 7 ธ.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 3 พ.ย. 2566 ]  
  ประชาสัมพันธ์งบทดล  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์รายละเ  [ 18 ต.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 4 ต.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปา  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 11 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 11 ส.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 ส.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 10 ก.ค. 2566 ]  
 
 
E-Service
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด
แบบขอรถส่งน้ำเพื่อบรรเทา
ความเดือนร้อน
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านเอื้อม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านกลุ่มอาชีพและOTOP
  ด้านการศึกษา
  ด้านการท่องเที่ยว
  ด้านการบริการประชาชน
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปาง (1 ส.ค. 2566)    อ่าน 1981  ตอบ 9  
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 1326  ตอบ 0  
ทดสอบ (29 ก.พ. 2567)    อ่าน 33  ตอบ 1  
ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสุกรใกล้บ้าน (30 มิ.ย. 2566)    อ่าน 270  ตอบ 4  
สอบถาม ปปช. (1 มิ.ย. 2566)    อ่าน 138  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายไฟบ้านโป่งหลวง (20 ก.ย. 2565)    อ่าน 245  ตอบ 1  
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555

กลุ่มแปรรูปน้ำพริก,ข้าวแคบสูตรสมุนไพร
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐๘๐-๘๙๕-๑๕๐๗
 
จำนวนผู้เข้าชม 8,258,579 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
 
ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
 
CLICK