หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
  
 
 
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงาน และตรวจสอบประเมินผล การดำเนินงานโคร [ 9 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลป.ถ. 71-002 บ้านทุ่งปงเ [ 25 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจให้ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม [ 17 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำป [ 4 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศฯ รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแ [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 65 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำ [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งกล้ว [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 27 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำ [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 44 
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ บ้านทุ่งกล้วยใต้ หมู่ที่ 12 โดยวิธีป [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 82 
 
ทต.แม่ทะ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ท [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.บ่อแฮ้ว กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลบ่อแฮ้วจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการพิจารณา ก [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว3861 [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น] [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง กสธ. มท 0819.2/ว3864  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3844  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3857  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว3856  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3841 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน ด่วนที่สุด สสวท. กศ. มท 0816.3/ว3845 [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3840  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3832  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3837  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว8714  [ 23 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สน.คท. มท 0808.3/ว8713  [ 23 พ.ย. 2565 ]
 
 
 
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านทุ่งกล้วย
 
 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านเอื้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 37 


ซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 17 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 53 


การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 42 


ทำถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านแม่เฟือง หมู่​ 7 [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 34 


ตรวจสภาพการทรุดตัวของถนนบริเวณปากทางเข้าบ้านเอื้อม หมู่ 1 [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 46 


ตรวจสภาพการยุบตัวของถนนการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านเอื้อม หมู่ 1 [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 27 


ตรวจเยี่ยมและติดตามการสร้างบ้านผู้สูงอายุ กรณี ประสบปัญหาทางสังคม บ้านปง หมู่ 11 [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 30 


โครงฝึกปฏิบัติคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยชุดต [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 33 


ทำถนนการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านทุ่งปงเรียน หมู่​ 10 [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 29 


ทำถนนการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านทุ่งปงเรียน หมู่​ 10 [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 30 


ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านห้วยไร่ หมู่ 13 [ 30 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 22 


ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 21 


วางท่อระบายน้ำการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านห้วยไร่ หมู่​ 13 [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 28 


ซ่อมแซมฝายน้ำล้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่บ้านปง ห [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 24 


ซ่อมแซมลำเหมืองเพื่อการเกษตรร่วมกับแรงงานภาคประชาชน​ในเขตพื้นที่บ้านแม่เฟือง หมู [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 30 


รวจติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านห้วยไร่ หมู่ 13 [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 26 


แก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะดับทั้งหมู่บ้านในเขตพื้นที่บ้านสัก หมู่ 3 และบ้านฮ่อง หมู่ [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 31 


ทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำใช้ในภาคเกษตรร่วมกับแรงงานภาคประชาชน​ในเขตพื้นที่บ้านโป่งหลว [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 30 


ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ในเขตพื้นที่บ้านปง หมู่ 11 และบ้านทุ่งกล้วยใต้ [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 31 


ทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำใช้ในภาคเกษตรร่วมกับแรงงานภาคประชาชน​ในเขตพื้นที่บ้านแม่ต๋ำใ [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 29 
 
 
 
 
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 27 ต.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 7 ต.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 ก.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 1 ก.ย. 2565 ]  
 แบบสรุปผลการดำเนินก  [ 17 ส.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 ก.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 9 มิ.ย. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปา  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 แบบสรุปผลการดำเนินก  [ 1 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศสำนักงานส่งเส  [ 14 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 8 มี.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 มี.ค. 2565 ]  
 แบบสรุปผลการดำเนินก  [ 4 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 4 มี.ค. 2565 ]  
 
 
E-Service
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านเอื้อม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านกลุ่มอาชีพและOTOP
  ด้านการศึกษา
  ด้านการท่องเที่ยว
  ด้านการบริการประชาชน
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปาง (5 ต.ค. 2563)    อ่าน 1533  ตอบ 6  
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 1028  ตอบ 0  
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 961  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายไฟบ้านโป่งหลวง (20 ก.ย. 2565)    อ่าน 34  ตอบ 1  
ร้องทุกข์ เรื่องสุนัขจรจัด (3 มี.ค. 2565)    อ่าน 96  ตอบ 2  
ประปาบ้านทุ่งกล้วย ถนนในตำบลบ้านเอื้อม 2 เรื่อง (6 มี.ค. 2564)    อ่าน 1076  ตอบ 1  
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555

กลุ่มแปรรูปน้ำพริก,ข้าวแคบสูตรสมุนไพร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘
 
จำนวนผู้เข้าชม 6,898,149 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม