หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส มีสิทธิต้องใช้ รับบัตร 2 ใบ พร้อมหลักฐานแสดงตน เข้าคูหาลงคะแนน 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออย
  
 
 
 
ฝ่ายนิติบัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม [ 25 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำป [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ครั้งแรก [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศฯ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี กำหนดจำนวนวันในสมัญประชุม วันเริ่มสม [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศฯ กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ครั้งแรก [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบรปะมาณ พ [ 3 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างสีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอง [ 8 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 4 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ้านเอื้อม ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ [ 1 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 34 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริ [ 1 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 36 
 
อบต.บ้านบอม แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านบอม ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส1)ประจำปี2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว210  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว211  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว195 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1-7 และ 9-10 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว193  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online กพส. มท 0810.6/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/676-751 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว201  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
 
 
 
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านทุ่งกล้วย
 
 สำรวจปัญหากิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าในเขตพื้นที่บ้านปง หมู่ 11 ตำบลบ้านเอื้อม [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 6 


สำรวจพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม บ้านปง หมู่ 11 ตำบลบ้านเอื้อม [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 6 


ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนบริเวณแยกบ้านปง -ทุ่งกล่วยใต้ ในเขตพื้นที่ หมู่ 11 แล [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ [ 8 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 32 


โครงการส่งเสริมพัฒนการให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อ [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 37 


กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ใน [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 32 


การรับสมัครรับเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 47 


ทำถนนการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านห้วยลึก หมู่ 4 [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 33 


ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านสบเฟือง หมู่ 2 [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 25 


ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 29 


ทำถนนการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านฮ่อง หมู่ 8 [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 23 


ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 29 


ติดตั้งป้ายศาลพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ในเขตพื้นที่บ้านเอื้อม หมู่ 1 [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 24 


ตัดกิ่งไม้ที่หักพาดสายไฟฟ้า ในเขตพื้นที่บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ 14 [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 23 


สำรวจข้อมูลและรับลงทะเบียนผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที [ 24 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 33 


ส่งมอบถุงยังชีพพร้อมเงินจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทา [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 32 


โครงการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนและการขนถ่ายขยะอันตรายไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 27 


โครงการสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ระดับพื้นที่ ประจำ [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 19 


ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 19 


ตรวจเยี่ยมบ้านและสำรวจข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม (ครอบ [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
 
 
 
 
 เรื่อง พระราชทานเหร  [ 20 พ.ย. 2564 ]  
 ประกาศสำนักงานเลขาธ  [ 3 พ.ย. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมถวายพระกุ  [ 26 ต.ค. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภ  [ 23 ก.ย. 2564 ]  
 บัญชีผู้ผ่านการเลือ  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่า  [ 25 ส.ค. 2564 ]  
 กำหนดวัน เวลา สถานท  [ 16 ส.ค. 2564 ]  
 การบำเพ็ญกุศลทอดผ้า  [ 29 ก.ค. 2564 ]  
 ประกาศรายชื่อผู้มีส  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
 แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี  [ 13 ก.ค. 2564 ]  
 การรับสมัครสอบบุคคล  [ 6 ก.ค. 2564 ]  
 ประกาศรับสมัครบุคคล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
 ประกาศผลการคัดเลือก  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
 จุดจำหน่ายสลากตามรา  [ 30 มิ.ย. 2564 ]  
 การรับฟังความคิดเห็  [ 26 มิ.ย. 2564 ]  
 ขอเชิญชวนสั่งจองวัต  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำร  [ 17 พ.ค. 2564 ]  
 วันคุ้มครองผู้บริโภ  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
 การตรวจสอบรายงานการ  [ 19 เม.ย. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมทำบุญสั่ง  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
 
 
E-Service
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านเอื้อม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านกลุ่มอาชีพและOTOP
  ด้านการศึกษา
  ด้านการท่องเที่ยว
  ด้านการบริการประชาชน
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปาง (5 ต.ค. 2563)    อ่าน 1334  ตอบ 6  
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 949  ตอบ 0  
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 872  ตอบ 2  
ประปาบ้านทุ่งกล้วย ถนนในตำบลบ้านเอื้อม 2 เรื่อง (6 มี.ค. 2564)    อ่าน 957  ตอบ 1  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 107  ตอบ 0  
สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปาง (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 613  ตอบ 0  
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555

กลุ่มแปรรูปน้ำพริก,ข้าวแคบสูตรสมุนไพร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘
 
จำนวนผู้เข้าชม 6,021,789 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม