หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
 
  
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เดิมเป็นสภาตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน ต่อมาได้รับการปรับ ปรุงฐานะของสภาตำบลให้เป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถรองรับ การกระจายอำนาจไปสู่ ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งประกาศลงในราช กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๕๓ ก ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๗ ในเวลาต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๔๙.๕๐ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอเมือง ลำปาง การเดินทางใช้ทางหลวงแผ่นดินสาย ๑๑๕๗ ถนนสายลำปาง-เมืองปาน (ท่าล้อ-ห้วยเป้ง) ระยะทางระหว่างอำเภอเมืองลำปางถึง ตำบลบ้านเอื้อมประมาณ ๑๘ กิโลเมตร
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง
  ทิศใต้ ติดต่อ ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง  
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร  
 
 
ประชากรทั้งสิ้น จำนวน     ๑๐,๒๙๐     คน

ชาย จำนวน    ๕,๑๓๙    คน คิดเป็นร้อยละ    ๔๙.๙๔

หญิง จำนวน    ๕,๑๕๑    คน คิดเป็นร้อยละ    ๕๐.๐๖
จำนวนครัวเรือน   ๓,๔๗๔  ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ ๖๘.๘๓ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
เป็นที่ราบบริเวณสองฝั่งแม่น้ำ ตุ๋ย และมีภูเขาสูง ด้านทิศตะวันตก พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา ป่าแม่ทรายคำ และป่าแม่เมาะแปลง ๒
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ได้แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น ๑๕ หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านเอื้อม ๕๙๖ ๖๔๒ ๑,๒๓๘ ๔๓๐  
  บ้านสบเฟือง ๒๗๘ ๒๙๗ ๕๗๕ ๒๐๑
    บ้านสัก ๔๑๕ ๔๑๐ ๘๒๕ ๒๙๐  
  บ้านห้วยลึก ๒๑๒ ๒๑๖ ๔๒๘ ๑๔๖
    บ้านทุ่งกล้วย ๕๓๙ ๕๕๓ ๑,๐๘๔ ๓๘๐  
  บ้านแม่ต๋ำ ๒๕๐ ๒๑๗ ๔๖๗ ๑๘๘
    บ้านแม่เฟือง ๓๖๐ ๓๗๙ ๗๓๙ ๒๖๘  
  บ้านฮ่อง ๓๖๘ ๓๗๖ ๗๔๔ ๒๔๙
    บ้านผึ้ง ๒๔๑ ๒๖๑ ๕๐๒ ๑๖๗  
๑๐   บ้านทุ่งปงเรียน ๒๓๓ ๒๒๖ ๔๕๙ ๑๔๙
  ๑๑   บ้านปง ๒๖๓ ๒๖๓ ๕๒๖ ๑๕๓  
๑๒   บ้านทุ่งกล้วยใต้ ๕๖๗ ๕๔๖ ๑,๑๑๓ ๓๔๙
  ๑๓   บ้านห้วยไร่ ๒๓๔ ๒๒๖ ๔๖๐ ๑๓๔  
๑๔   บ้านแม่ต๋ำใต้ ๑๗๘ ๑๘๑ ๓๕๙ ๑๑๖
  ๑๕   บ้านโป่งหลวง ๔๐๕ ๓๕๘ ๗๖๓ ๒๕๔  
    รวม ๕,๑๓๙ ๕,๑๕๑ ๑๐,๒๙๐ ๓,๔๗๔
 
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลบ้านเอื้อม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่อ้อย ทำไร่ถั่วลิสง เป็นต้น และประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘
 
จำนวนผู้เข้าชม 8,024,135 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10