ในบ้านเมืองนั้นมีัทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้คนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำบ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงเป็นการมิใช่ทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่้ให้ก่อความวุ่นวายได้ "...พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..." "... กฎหมายทั้งปวง จะธำรงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรง มีความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้ หากนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์หรือเจตนาไม่สุจริตต่าง ๆ กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นภัยต่อประชาชน"...พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..."
 
  
 
 
 
 
 
       
    ถนนทุกซอยทั่วถึง ถนนเกษตร สะดวกใช้
    ขยายเขตไฟฟ้า ให้สว่างทั่วถึง
    ปรับปรุงการจัดเก็บขยะ อบต.มีรถขยะเก็บขยะ จัดเก็บอย่างต่อเนื่อง ลดและเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
    สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ ให้เพียงพอกับการเกษตร ไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยทำโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำ
    สร้างโรงสูบน้ำ เพื่อให้เกษตรกรไว้ใช้ทำไร่ ทำสวนหลังฤดูทำนา
    คุณธรรมนำสังคม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
    ตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนเร่งด่วน
    สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน อสม. ชรบ. อปพร. และเยาวชน ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยอุดหนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ อสม. แต่ละหมู่บ้านไปสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
      ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
    ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น บริเวณที่สาธารณะ อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น
    ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สินค้าพื้นบ้าน OTOP สนับสนุนตลาดสดชุมชน ร้านค้าชุมชน และกลุ่มสมุนไพร สนับสนุนแหล่งเงินทุน ผลผลิต และการตลาด
    สานต่องานเอกสารสิทธิ์ ที่ดินที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยให้ได้รับ
    ส่งเสริมกลุ่มเกษตรแผนใหม่ ระดับหมู่บ้าน ตำบล ทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
    ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,สร้างศูนย์ Internat (IT) ชุมชน เพื่อการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
    พัฒนากีฬาและเยาวชน โดยการจัดตั้งกองทุนกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
    ปฏิรูปการใช้งบประมาณ โดยมีคณะกรรมาธิการดูแลโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้านและตำบลอย่างทั่วถึง
    สร้างบ้านให้เป็นเมือง หน้าบ้านสะอาด ถนนดีไม่มีขยะ/ เสริมไหล่ทางข้างรั้ว
 

Click เพื่ออ่านเอกสาร คำแถลงการจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม  
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
หมู่ที่ ๙ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐ - ๕๔๘๒ - ๓๖๕๘
จำนวนผู้เข้าชม 559,324 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com